Splošni in posebni pogoji in navodila za potovanja za individualne aranžmaje, razpisane programe in skupinske programe ITT, Turistične agencije, Marija Šepetavc Turković, s.p.

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja, posebni pogoji, navodila ponudba in Program potovanja, so sestavni del pogodbe potovalnih aranžmajev, ki jo skleneta organizator oziroma prodajalec turističnih paketov (v nadaljevanju vsebine ITT, Turistična/e agencija/e)

ITT, Turistična agencija, Marija Šepetavc Turković, s.p.

Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana, Slovenija

ID LICENCA TA: Organizator: 1972, Agent: 1973 DŠ: 46401962

oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.

V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu.

Pogodba se pisno sklene med agencijo ITT, Turistična agencija, Marija Šepetavc Turković, s.p.

Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana, Slovenija

in potnikom oziroma zakonitim zastopnikom mladoletnih ali invalidnih potnikov. Potnik oziroma zakoniti zastopnik potnika, ki rezervira ali se prijavlja na potovanje v prodaji ITT, Turistične agencije  ne dostavi podpisane pogodbe, se pogodba šteje za veljavno in sklenjeno tudi brez podpisa, v trenutku ko je potnik plačal prijavnino, del rezervacije. S podpisom pogodbe ali s plačilom prvega dela prijavnine ali rezervacije turističnega aranžmaja oziroma potovalnega paketa, potnik potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami ponudbe, potovalnim programom in Splošnimi in posebnimi pogoji ter navodila potovanja in se šteje da ih je sprejel.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja.

Za zavezujočo prijavo se poleg pisne prijave oz. podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu ali internetu. Potnik je odgovoren za stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, če ob prijavi ne navede pravilnih podatkov.

2. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA POTOVANJA

Organizator potovanja se obvezuje da bo potniku izvršil storitve, ki jih je potnik sprejel s ponudbo, programom potovanja in sklenjeno pogodbo. Organizator bo skrbel za pravice in interese potnika,  v skladu s poslovnimi običaji v turizmu.

Organizator potovanja  je pri izbiranju ponudnikov oziroma poslovnih partnerjev, ki izvajajo del potovanja kot so na primer: (avtobusni prevoz, letalski prevoz, enodnevni izleti – Rafting, kolesarenje…) obvezen in pozoren da vsi ponudniki poslujejo po pravilu in zakonih za dobrega organizatorja oziroma izvajalca dela aranžmaja.

Organizator potovanja odgovarja za škodo, ki jo povzroči potniku za neizpolnitv, delne izpolnitve ali malomarnim izvajanjem obveznosti, ki se nanašajo na potovalni aranžmaj, ki ga predvideva zakon o obligacijskih razmerjih.

V primeru da pred ali med izpolnjevanjem pogodbe pride do zunanjih neobičajnih in nepredvidljivih okoliščin, ki jih ni bilo mogoče preprečiti ali se jim izogniti (npr. Vojna, nemiri , stavke, teroristični napadi, sanitarne težave, naravne nesreče, itd), lahko organizator potovanja odstopi od pogodbe ali ponudi potniku spremenjeno pogodbo s ponudbo in spremenjeno ceno potovanja.

Nova Ponudba ki je bila spremenjena in poslana na e -mail potnika se šteje za sprejeto, če potnik ne odpove prej sklenjene pogodbe po telefonu na številko  +49 1 73 59 58 907 ali pošlje podpisano izjavo odpovedi potovanja na e-mail: marija@itt-travelagency.com v dveh delovnih dneh od prejema predloga za spremembo pogodbe in program potovanja.

3. OBVEZNOST POTNIKA  PRED IN V ČASU POTOVANJA

Potnik ali zakoniti skrbnik potnika je dolžan turistični agenciji plačati naročen turistični aranžma v skladu s pogoji potovanja, programom potovanja v celotnem znesku 30 dni pred začetkom potovanja. Potnik mora na zahtevo organizatorja potovanja pravočasno dostaviti vse potrebne osebne in ostale podatke ki jih organizator rabi za organiziranja potovanja. Potnik mora sam skrbeti, da so  njegova osebna izkaznica ali potni list oziroma potovalni dokumenti veljavni po zakonskih predpisih njegove države izdajateljice in  zakonih za vstop v državo, ki potnik potuje.  Potnik skrbi sam da prtljaga izpolnjujejo pogoje, določene  posamičnih prevoznikov,  državnih mej, carine, sanitarnih, po predpisih držav v katere potuje ali potuje čez mejne prehode.

Potnik mora v času potovanja obvestiti ustno ali v pisani obliki takoj vodjo poti ali odgovorno osebo opravljanja storitev na potovanju, če pride do  neskladnosti ali neizpolnjenega  opravljanja storitev ki jih izvajajo podizvajalci na potovanju po pogodbi. Enako mora obvestiti tudi najkasneje  v roku od 8 dni po končanem potovanju turistično agencijo na e-mail: marija@itt-travelagency.com .

Potnik je odgovoren sam za škodo, nastalo zaradi neizpolnjevanja zgoraj navedenih obveznosti.

4. KATEGORIZACIJA  IN STORITEV

Če v programu ni določeno drugače, so v ceno aranžmaja vključene prevozne, namestitvene in gostinske storitve, organizacija ter vodenje potovanja. Posebne storitve so tiste storitve, ki niso vključene v ceno aranžmaja (enoposteljne oz. drugačne sobe, kot so predvidene v programu, posebna prehrana, opcijski izleti…) ali pa so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine). Te storitve potnik plača posebej. Potnik ob prijavi lahko navede želje po posebnih storitvah, ki jih, kadar so te mogoče, doplača k ceni aranžmaja. Med samim potovanjem se posebne storitve doplačajo (v ustrezni valuti) vodji potovanja oz. predstavniku Turistične agencije v kraju, kjer se storitve opravljajo.

Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oz. kategorizacija objektov), navedene v programih turistične agencije za posamezne aranžmaje, so lokalne oz. nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije turistične agencije in zato turistična agencija, zanje ne odgovarja.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za nastanitev v dvoposteljnih sobah (te imajo lahko tudi dodatna ležišča).

Če popotnik v hotelu uporablja troposteljno sobo ali več posteljno, je to po navadi dvoposteljno soba z dodatnimi ležišči. Kakovost dodatnega ležišča je v celoti odvisna od hotela. Organizator v nobenem primeru ne odgovarja o vseh vprašanjih kakovosti dodatnim ležiščem, in na koncu nezadovoljstvo, ki izhajajo iz teh razlogov ne morejo biti predmet pritožbe.

5. POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavi na program, po katerem potuje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.

V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam in ITT, Turistična agencija za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev programa potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik mora ob prijavi oziroma do roka, ki je naveden v programu, predložiti potrebne podatke in dokumente za vizum države, v katero potuje. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna ITT, Turistična agencija) tako, kot da je potnik program odpovedal. V primeru, da potniku ureja vizum ITT, Turistična agencija, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizuma ITT, Turistična agencija potniku ne vrača. Posredovanje ITT, Turistična agencija pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni programa, ampak se plača posebej.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih programa, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev programa, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem programa zgolj potnik sam.

6. IZGUBA DOKUMENTOV

 Če potnik med programom izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje programa in/ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove, glede urejanja formalnosti pa se na nasvete lahko obrne na vodjo programa ali predstavnika ITT, Turistična agencija.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

7. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potrebno cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument.

Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo.

V primeru, da so v programu navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

ITT, Turistična agencija ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev programa, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil.

8. PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik in ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem, v ustrezni valuti, oziroma po določilih letalskega prevoznika.

Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Pri letalskih prevozih odgovarja za prtljago izključno letalska družba, in sicer na osnovi predpisov, ki so veljavni v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

V primeru izgube ali poškodbe prtljage potnik na letališču prijavi na šalterju za izgubo ali poškodovano prtljago, izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je bila prevoznik in izpolnjenega izroči predstavniku letalske družbe, en primerek pa zadrži zase.  Na podlagi obrazca letalska družba povrne potniku odškodnino na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu.

ITT, Turistična agencija ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

9. POTOVANJE Z OTROKI

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, ki so označeni v posameznem programu, mora biti naveden na potovalnem dokumentu oziroma prijavnici/voucherju in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za vstop v države, kamor potuje.

V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma prijavnici/voucherju, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega programa.

10. ŠTEVILO POTNIKOV V SKUPINI

Za vse programe je napravljena kalkulacija cene, ki temelji na osnovi plačanih mest v avtobusu. Organizator potovanja mora navesti te podatke v ponudbi. Če skupina nima dovolj potnikov, prijavljeni potniki morajo doplačat  prazna mesta na avtobusu do izračunane številke. Izjema so ureditve, ki se imenujejo “programi s fiksno ceno”, pri katerih organizator potovanj prevzame tveganje za polnjenje praznih mest.

11. CENE

Cene so določene s programom potovanja in veljajo od dneva objave programa.

ITT, Turistična agencija si pridržuje pravico do spremembe cene programa najkasneje 10 dni pred pričetkom potovanja, v primeru sprememb v menjalnem tečaju valute ali do spremembe v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. V kolikor se cena zviša za več kot 8%, lahko potnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo,  ITT, Turistična agencija pa potniku povrne vplačani znesek.

ITT, Turistična agencija lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru ITT, Turistična agencija ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem oziroma v tujini.

Dodatne možnosti:

ITT, Turistična agencija lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

12.  STORITVE, VŠTETE V CENI

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega programa na osebo, za nastanitev v dvoposteljni sobi.

13. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni programa (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu določeno drugače.

V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, kjer jih tudi doplača.

Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega programa na prijavnem mestu, če ni na programu določeno drugače.

Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji programa ali predstavniku ITT, Turistična agencija) v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

14. PLAČILA POTOVALNEGA / TURISTIČNEGA ARANŽMAJA

Vsaka ponudba vsebuje dve možnosti plačila potovalnega / turističnega aranžmaja.

  • Prva možnost vključuje plačilo aranžmaja na bančni račun ITT, Turistične agencije ( SEPA, VIRMAN..).

Podatki za plačilo:

Naslov prejemnika  ITT, Turistična agencija, Marija Šepetavc Turković, s.p. Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenija

IBAN ali Številka transakcijskega računa:  SI56 1992 0501 3318 932

SWIFT:      SZKBSI2X

Odprt pri Deželni banki Slovenija link banke DBS d.d.

  • Druga možnost je plačilo s bančnimi karticami debitne ali kreditne :

ITT, Turistična agencija uporablja za plačilo s karticami na daljavo, spletu ali avtorizacijo kartice https://www.mypos.eu/ ki uporablja najnovejše varnostne tehnologije, kot je varnostni protokol Secure Socket Layer (SSL) z vsaj 128-bitnim šifriranjem, kot tudi druge tehnologije in varnostne postopke zaščititi zasebnost svojih podatkov. Izmenjava zaupnih podatkov med spletnim plačilnim sistemom in centri za izdajo dovoljenj za podjetja s kreditnimi karticami poteka prek virtualnega zasebnega omrežja (VPN), ki je popolnoma zaščiten pred nepooblaščenim dostopom. Zaupni podatki s kreditne kartice se pošljejo neposredno v pooblaščeni center na spletu.

Številke in podatki  kartic, ITT, Turistična agencija ne shranjuje in nam niso dostopni. Podatki plačnika, katere vidimo so standardni na bančnem izvodu.

15. PRIJAVA ALI REZERVACIJA ARANŽMAJA

Potnik se za turistične aranžmaje, ki jih organizira ali prodaja kod posrednik ITT, Turistična agencija, prijavi telefonsko, po e – mailu: booking@itt-travelagency.com,  po spletnem obrazcu na spletni strani https://www.itt-travelagency.com, pooblaščeni ali partnerski agenciji.

Ob prijavi  skleneta ITT, Turistična agencija in potnik pogodbo, ki velja tudi kot potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o določenem programu, ali pa se sklicuje na program, kjer so ti podatki navedeni. Potnik je dolžan ob prijavi navesti vse podatke in predložiti dokumente in listine, ki jih zahteva program ali navodilo ITT, Turistične agencije, ter plačati prijavnino oziroma depozit najmanj 30% od celotne cene aranžmaja, razen, če ni v programu ali navodilih drugače navedeno .

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja.

Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve ali prvim plačilom rezervacije  med potnikom in  ITT, Turistične agencije v roku, določenem v programu ali ponudbi ITT, Turistične agencije.

Potnik ob prijavi, rezervaciji podpiše ali s prvim plačilom potrjuje da je seznanjen s Splošnimi pogoji, navodili in programom potovanja  in jih v celoti sprejema, tako postanejo navedbe Splošnih pogojev pravna obveznost tako za potnika kot za ITT, Turistično agencijo.

ITT, Turistična agencija  mora najpozneje ob sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja potniku izdati potrdilo o potovanju ali z njim skleniti pisno pogodbo, ki vsebuje vse obvezne sestavine potrdila o potovanju, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov.

ITT, Turistična agencija se obvezuje potniku izdati končno pismo ali vaucher, ki vsebuje pomembne napotke za potovanje, kot so na primer ura odhoda, odhod in mesto iz avtobusne postaje, Kontakt podatke nastanitve, vodja poti…)najkasneje 3 dni pred začetkom potovanja.

16. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko ITT, Turistična agencija vidi na izpisku Bančnega računa ITT, Turistične agencije vplačilo Potnika  ali plačilo pooblaščene agencije.

Potnik ob prijavi plača prijavnino, rezervacijo in stroške rezervacije oziroma znesek za do tega trenutka opravljene storitve. Stroški rezervacije znašajo 30% cene aranžmaja, oziroma toliko, kot je navedeno v programu. Preostali del plača potnik najmanj 30 dni pred začetkom potovanja, oziroma kot je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in ITT, Turistična agencija ravna po določilih Splošnih pogojev o potnikovi odpovedi programa.

Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja ali izvršitelju storitve dokument o plačanem aranžmaju (prijavnica/voucher/potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje.

17. ZDRAVSTVENO IN PAKET POTOVALNO ZAVAROVANJE

Potnik, ki ima zdravstveno zavarovanja v Republiki Sloveniji, ima pravico do zdravstvenih storitev v državi in ​​v tujini, v državah, s katerimi je Republika Slovenija podpisala konvencijo o zavarovanju v obsegu, v skladu s pogoji in predpisi za zdravstveno zavarovanje. Evropska zdravstvena kartica krije samo nujne primere v drugih državah.

V skladu z Zakonom o turizmu in DIREKTIVI EU , so zaposleni ITT, Turistične agencije dolžni ponuditi “paket” potovalnega zavarovanja, ki je sestavljen iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v času njihovega bivanja v tujini, zavarovanje za primer nesreče, zavarovanje prtljage in zavarovanje od odpovedi potovanja..

Potnik lahko PAKET ZAVAROVANJA POTOVANJA  sklene sam z Zavarovalnico po želji ali mu na njegovo željo uredi  PAKET ZAVAROVANJA POTOVANJA  ITT, Turistična agencija, ki v tem primeru nastopa kod posrednik med potnikom in Zavarovalnico.

S podpisom  pogodbe ali prvim plačilom aranžmaja  potnik potrjuje, da mu je bil ponujen paket potovalnih zavarovanj.

18. ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI TURISTIČNE AGENCIJE

ITT, Turistična agencija si pridržuje pravico, da v skladu z veljavno zakonodajo odpove potovanje ali spremeni program potovanja. ITT, Turistična agencija si pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se zanj ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov.

Če v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše potrebno število potnikov pri določenem prevoznem sredstvu naslednje:

– za potovanja z avtobusom najmanj 30 potnikov,

– za potovanja na rednih letalskih progah v Evropi najmanj 15 potnikov,

– za potovanja s posebnimi letali, vlaki in ladjami ali hidrokrilnimi najmanj 80 % zasedenosti le-teh.

V primerih ko ITT, Turistična agencija izrecno pisno jamči odhod oziroma ”garantira odhod” ne more odpovedati potovanja.

ITT, Turistična agencija si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za ITT, Turistično agencijo pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi sklenil pogodbe, če bi bile znane ob sklenitvi pogodbe.

ITT, Turistična agencija si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi izrednih okoliščin (npr. nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organizirano potovanje, naravne nesreče, štrajk ali stavke prevoznikov…), ki jih ni mogel pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti. O spremembi programa bo ITT, Turistična agencija potnika obvestil takoj, ko bodo nastopile izredne okoliščine in navedel razloge za spremembo ali odpoved potovanja. Stroške, nastale s spremembo programa, krije ITT, Turistična agencija.

ITT, Turistična agencija ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med programom. V tem primeru lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da ITT, Turistična agencija odpove program, ima potnik pravico do povračila vplačane cene aranžmaja samo v delu od 70% cene aranžmaja v primeru ko se ni prijavilo dovolj potnikov , nima pa pravice do povračila stroškov vizumov, potrebnih za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili zahtevani s programom. V slučaju odpovedi programa potovanja v destinacijo potovanja zaradi višje sile na primer ( naravne nesreče, terorizma, stavke letalskih družb, stavke prevoznih sredstev , ki se koristijo v sam potovanju, potresov, vojne…) ITT, Turistična agencija si zadržuje pravico da ne vrača denar  potniku, ki je že plačal turistični aranžman.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa ITT, Turistična agencija potnike nemudoma obvesti.

V primeru, da zaradi izrednih okoliščin, ki jih ITT, Turistična agencija ni mogel pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, stanje v kraju samem ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko ITT, Turistična agencija namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije.

ITT, Turistična agencija ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo gost povzroči v hotelu ali na prevoznem sredstvu ali drugem izvajalcu storitve.

19. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Potnik ima pravico, da pisno odpove potovanje na e-mail: marija@itt-travelagency.com. V tem primeru ima ITT, Turistična agencija pravico do povračila stroškov odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved, in sicer:

  • do 90 dni pred odhodom administrativni stroški v višini 10% celotne cene  in stvarno nastalim stroški
  • 89 – 60  dni pred odhodom 30  % cene,
  • 59 – 31  dni pred odhodom 50 % cene,
  • 30 dni  pred odhodom 100 % cene,
  • na dan odhoda in po odhodu 100% cene.

V primeru odsotnosti potovanja brez predhodnega preklica organizator potovanja ima pravico zahtevati 100% pogodbene potovalne cene.

Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar ITT, Turistična agencija ni organizator potovanja je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja in posrednika.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih ITT, Turistična agencija narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.

Ob ustni odpovedi programa mora potnik podpisati pisno izjavo o odpovedi programa. V primeru, da te izjave ne podpiše, se šteje, kot da programa ni odpovedal.

Med programom lahko potnik prekine program samo na lastno željo in s pisno izjavo o prekinitvi.

V primeru, da potnik na lastno željo med programom pisno odstopi od nadaljnjega programa, ni upravičen do povračila stroškov, tudi če je odstopil zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali jih odvrniti.

V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z ITT, Turistično agencijo, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

20. PRODAJA OZIROMA POSREDOVANJE ARANŽMAJEV

 ITT, Turistična agencija ne odgovarja za storitve na programih, kjer ne nastopa kot organizator, ampak zgolj kot posrednik pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja. V takih primerih odgovarja zgolj za informiranje oziroma posredovanje; od organizatorja prejete informacije predaja potniku.

Vsi programi, kjer nastopa ITT, Turistična agencija kot posrednik, so posebej označeni, ITT, Turistična agencija je kot posrednik naveden na prijavnici/voucherju.

Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja.

Šteje se, da ITT, Turistična agencija) prodaja tovrstne programe v tujem imenu in za tuj račun.

Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem programa.

21. PRODAJA PROGRAMOV PREKO INTERNETA

V primeru naročila oziroma prodaje programa preko interneta veljajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične programe in posebni pogoji oziroma ponudba, objavljeni na internetni strani ITT, Turistične agencije na naslovu www.itt-travelagency.com.

V primeru, da si določila teh Splošnih pogojev in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na internetni strani ITT, Turistične agencije nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oziroma ponudbe poslane po e-mailu na naslov potnika.

Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je naročil program ITT, Turistične agencije prek interneta

Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo naročene storitve v dogovorjenem roku. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da storitev nikoli ni bila naročena.

22.  INFORMACIJE

 Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu ustno, ne obvezujejo ITT, Turistične agencije bolj kot navedbe v programu.

V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno napisan program, pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

Cene, fotografije in reklamni material na internetu so informativne narave, zato ITT, Turistična agencija ne jamči za popolnost in točnost podatkov ter njihov izgled.

Objavljene internetne strani hotelov služijo za dodatno informacijo. Na same objavljene informacije na hotelskih straneh ITT, Turistična agencija nima vpliva in zanje ne odgovarja.

23. OBVESTILO PRED ODHODOM

Za vse programe, ki vključujejo letalski prevoz, potnik najkasneje 7 dni pred odhodom prejme obvestilo, ki vsebuje dodatne informacije in podrobnosti, vezane na program.

Če obvestila v tem roku ne prejme, se mora obvezno javiti kjer se je prijavil, po telefonu, sicer bo ITT, Turistična agencija domnevala, da je obvestilo prejel.

Stroške, ki nastanejo zaradi nepopolnih ali nepravilnih naslovov na prijavnici/voucherju, zaradi katerih obvestila ne pridejo pravočasno do naslovnika, nosijo potniki.

24. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Vsak potnik ima pravico do reklamacije oziroma pritožbe zaradi neustrezne storitve.

Potnik mora v najkrajšem možnem času izvajalcu storitev, organizatorju oziroma prodajalcu ali lokalnemu predstavniku organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo med izvajanjem programa opazi na kraju samem.

Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja sorazmerno znižanje cene po končanem programu. Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo na e-mail: marija@itt-travelagency.co  v roku od 3 dni po končanem programu. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, ITT, Turistična agencija le-te vsebinsko ne obravnava.

Brez pisne reklamacije ITT, Turistična agencija ne obravnava zahtevkov za znižanje cen in odškodninskih ter drugih zahtevkov.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer ITT, Turistična agencija reklamacije ne bo obravnavala.

Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

25. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Potnik prostovoljno daje osebne podatke ITT, Turistični agenciji. Osebni podatki potnikov so potrebni v procesu realizacije rezervacije in pogodbe turističnih aranžmajev. Osebni podatki potnika se bodo uporabili in posredovali naprej ostalim podizvajalcem turističnega aranžmaja na primer: ( hotelu, prevozniku, restavraciji, izvajalcu adventure ali športskega programa, sklenitev  paketa zavarovalnega potovanja…) . Ti podatki se posredujejo od ITT,Turistične agencije v obliki e-maila ali natisnjeni pisni obliki podizvajalcu. ITT, Turistična agencija se obvezuje da bo s osebnimi podatki ravnala po pravilu varstva osebnih podatkov UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 in po GDPR.

ITT, Turistična agencija ne prevzame na sebe strošek škode ali zlo uporabo osebnih podatkov potnikov, ki so bili posredovani naprej tretjim osebam ali podizvajalcem turističnega aranžmana.

ITT, Turistična agencija ne odgovarja za škodo, ki nastane potniku zaradi kraje osebnih podatkov v ITT, Turistični agenciji ali na spletu – hakiranje domene, servera, hosta www.itt-travelagency.com in vseh ostalih internetnih softwareov ali applikacij , ki ih ITT, Turistična agencija uporablja za svoje poslovanje. Potnik s plačilom prvega dela cene turističnega aranžmaja, potrjuje da je s tem seznanjen in ne bo iskal odškodnine ali sodno preganjal ITT, Turistično agencijo v slučaju da tretja oseba zlo uporablja osebne podatke potnika.

Osebni podatki bodo shranjeni v bazi podatkov potnikov ITT, Turistične agencije najdlje do 7 let če to zahteva zakon ki ga mora organizator potovanja ali agencija slediti. V praksi osebne podatke, razen fotografije potnika, e-mail naslova  potnika ITT, Turistična agencija briše iz svoje baze podatkov o potnikih letno najkasneje v mesecu Maju za potnike, ki so potovali ali kupili turistični program do zaključno 31. decembra v predhodnem letu.

Potnik se strinja, da se njegovi podatki kot je e-mail naslov  lahko uporabijo za pošiljanje preko e-maila promocijske ponudbe ITT, Turistične agencije.

Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi ITT, Turistične agencije.

V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na program.

26. PROMOCIJA, FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE

Vsi potniki in zakonski skrbniki potnikov, ki so prijavljeni in plačali prvi del turističnega aranžmaja na potovanju v organizaciji ITT, Turistične agencije se strinjajo in dajo soglasje za fotografiranje, snemanje in uporabo istih  materialov v promocijske in komercialne namene, brez odškodnine in sodnih postopkov proti ITT, Turistični agenciji. To soglasje potrjujejo s podpisom pogodbe ali  s plačilom prvega dela turističnega aranžmaja.

27. ZAVAROVANJE NESOLVENTNOSTI

Zavarovanje ne solventnosti organizatorja potovanja ITT, Turistična agencija, Marija Šepetavc Turković, s.p. , v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) (Ur. l. RS 2/04) in Pravilnikom o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev ter o vsebini in načinu vodenja registra izdanih licenc (Ur. l. RS 55/04), v primeru da ITT, Turistična agencija postane ne solventna ima sklenjeno Polico za kavcijsko zavarovanje in Garantno pismo za zavarovanje plačila stroškov vrnitev oseb na turističnem potovanju  Pri Zavarovalnici Triglav, d.d. Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, pod številko:

  • Polico za kavcijsko zavarovanje: TK48000700133
  • Garantno pismo za zavarovanje plačila stroškov vrnitev oseb na turističnem potovanju: TK49901341461

28.KONČNA DOLOČILA

 V vseh cenah iz ponudbe ITT, Turistične agencije je že vključen davek na dodano vrednost.

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Ti Splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave Splošnih pogojev.

Dan objave, 10. Maj 2018.